Om

• Milbo.se är en skoltidning som årskurs 1, 2 och 3 arbetar med kontinuerligt i princip varje vecka. . Uppstarten skedde under hösten 2016.

• Syftet med webbplatsen är att dela med sig av dels det som händer på skolan, men även sådant som våra elever gör på fritiden, olika idrotter, hobbys, högtider mm. Tidningen blir en rolig och spännande plattform för både föräldrar och andra barn att ta del av. Vi vill även vara en källa till inspiration för andra skolor att prova på att publicera material digitalt. Vinsterna är många i arbetet med tidningen.

• Som underlag för vår skoltidning har vi Skolverkets allmänna råd för Fritidshem, och det är många beröringspunkter ur den publikationen som man når i det här arbetet. Vi ska som fritidshem, komplettera skolans arbete och ge dom en meningsfull fritid och rekreation. Fritt saxat ur de ”Allmänna råden” Fritidshemmen ska också främja allsidiga kontakter samt social gemenskap. Just att samarbeta är något som förekommer flitigt i vårt skapande av tidningen. Eleverna ges möjlighet att själva formulera, påverka samt fundera, och sedan få vara med och publicera sina artiklar. Dessutom arbetar vi i en demokratisk anda, där eleverna har stort inflytande. I en förlängning ska den pedagogiskt ansvariga vara ett bollplank för eleverna samt ge dom möjlighet att arbeta med ny teknik, webbpublicering mm.
Dessutom ser jag en stor pedagogisk vinst i att våra deltagare lär sig skriva, använda verktygen i ordbehandlaren samt skriva sina texter i datorn. Utöver detta pratar vi om källkritik, varför det är viktigt, samt vad man bör tänka vid insamling av material från nätet. Upphovsrätt och vad det innebär är något vi också går igenom, vem äger vad på Internet och det kan bli mycket intressanta diskussioner med eleverna!

Vår redaktions medarbetare har en spännvidd åldersmässigt från sex år och upp till 10 år. Att delta i arbetet har varit frivilligt. På torsdags eftermiddagarna har vi samlats i ett större grupprum och resonerat kring tänkbara uppdrag. I arbetet har vi även diskuterat, personlig integritet, webbetikett. För närvarande är det en pedagog som är ansvarig för arbetspassen och tidningen, men planen är att även andra pedagoger ska delta framöver.

• Upphovsrätten till publicerat material tillhör milbo.se och skolan.

• Vi hoppas vinna webbstjärnan då vår tidning kommer att ha spännande material och ett lättläst koncept på webbplatsen, som ger god överblick och är användarvänlig. Att vi dessutom integrerar arbetet mellan skolan, fritids är också en nyckel till framgång.

• Som lärare på ett lågstadium/fritidshem har jag lärt mig att arbetet måste få ta tid. Mina egna tankar om hur lång tid vi har på oss har jag fått förtränga och istället ”växla” ner rejält.
Att de elever som deltar är stolta över sin tidning går inte att ta miste på!

Sist men inte minst, vad har vi då lärt oss? Ja dels lär vi oss att samarbeta, inte minst med den tekniska biten då en del elever ligger före andra elever. Man ser ofta att de ”hjälper” varann då någon inte kan.  Vi har lärt oss om PUL- hur, vad och vem man exempelvis får fotografera för offentlig publicering.
Eleverna har också lärt sig vikten av att spara sina arbeten. Vi har också lärt oss grunder i hur man skriver frågor för intervjuer.